Сподели

Даниела Рахнева от ХЕС коментира ползите от информационната платформа Vector на Алвекта

02 декември 2022 г.

 

 

Днес ще продължим нашето пътешествие с информационната платформа Vector, която улеснява прехода към нова, бърза и много по-успешна дигитална трансформация на всички процеси в производствените компании. Системата е интегрирана с голям успех в българското дружество Хидравлични елементи и системи (ХЕС) – гр. Ямбол, с представители на което се срещаме през последните месеци, за да ни разкажат с какво им помага Vector от Алвекта.

Вече Ви представихме интервюто с г-н Венцислав Калудов, прокурист на ХЕС, както и разговора ни с г-жа Ваня Чалъкова, ръководител на инженерния конструктивен отдел на дружеството. Днес ще продължим темата с г-жа Даниела Рахнева, инженер по качеството в ХЕС. Тя е завършила специалност „Комуникации и компютърни системи“ в Технически университет – Варна. Госпожа Рахнева работи в компанията от 2007 г., вече малко повече от 15 години. Преминала е през различни отдели в завода – за доставки и продажби, след което започва да изпълнява функции и отговорности по управление на качеството.

Как Vector подпомага процеса по управление на качеството, какви са позитивите от работата с платформата и какво още разказа г-жа Рахнева за читателите на ДигиталнаИндустрия.bg вижте в следващите редове.

Здравейте, г-жо Рахнева! Как Vector подпомага процеса по управление и контролиране на качеството на Вашите продукти в ХЕС?

Vector има огромна роля в управлението на качеството в ХЕС. Дава ни много големи възможности да бъдем гъвкави и свободни в действията си по контрола и поддържането на качеството. Работим с изисквания както от страна на клиента, така и по европейски и други стандарти. В тази посока Vector ни дава свобода да реализираме целите си по качеството на продукцията. Всички качествени показатели на изделията са описани в техните спецификации и са много подробни. Реализирането на контрола се осъществява както на входа за доставни материали, така и в процеса на производство на отделните детайли, операции и процеси. Във Vector има създадена система от регистри, които са взаимнообвързани и ни дават възможност за проследимост и анализ в различни направления според текущите ни потребности. Ежедневният контрол на качеството е организиран така, че да е ясен и видим по всяко едно време, а резултатите от него се отразяват в платформата и са достъпни дори и след приключване на работа по производствения процес на даденото изделие.

Какви действия предприемате, когато в процеса на контрол на качеството откриете разлики със заложените параметри на изделията?

Когато има отклонения, ние ги регистрираме спрямо критериите за качество на даден показател и ги отразяваме във Vector в зависимост от техния произход. Разделяме ги в три модула според мястото им на възникване: 1. По време на входящ контрол на доставни материали; 2. По време на производството; 3. Възникнали като рекламация от клиенти. Модулите предлагат възможност за филтриране на тази информация, която се обработва от нас и от колегите по различните направления. По този начин можем да предприемаме набор от мерки за преодоляване и предотвратяване повтарянето на тези отклонения и последствията от тях. В същото време трите модула са взаимообвързани и осигуряват гъвкавост на нашата работа.

Има ли и други параметри, за които получавате информация чрез Vector в процеса на производство?

Vector ни осигурява и свободен достъп до информация, която е свързана с критериите по качеството – по всяко едно време и за всяко едно изделие. В системата имаме достъп до информация дори и за междинните състояния на всяко изделие, които можем да следим. Без платформата няма как да видим какви са изискванията по качеството. Също така, при работата ни в екип ежедневно се налага да се консултираме и да обсъждаме казуси с колеги от други отдели, да вземаме решения и да прилагаме мерки, които също се отразяват и записват във Vector. Това е голямо предимство, тъй като тези данни остават като архив в системата и са достъпни по всяко едно време. Откриването и разрешаването на проблеми и на причините за тяхното появяване са важен момент в нашата работа. Част от нея е извършването на извънреден контрол на определена технологична операция или на конкретен параметър по време на производствения процес. Това е важна опция, която се поддържа от Vector, и много лесно след това можем да проследим и отразим резултата от тази извънредна проверка.

Кои са основните позитиви от работата с цялата платформа? Казахте, че благодарение на нея много лесно откривате възникващите грешки. Това намалява ли количеството на бракуваната продукция?

Постоянният поток от информация, до който имаме достъп, ни позволява да обхванем, да контролираме и да проследим всеки етап от производствения процес, което за нас е огромно предимство. По отношение контрола по качеството ни позволява да предотвратим, а понякога и да предвидим бракуване на продукция. Анализите, които можем да направим на базата на цялата информация, която е събрана във Vector, ни помагат да направим дадена прогноза, както и да заложим извънредни мерки, чрез които да предотвратим появата на тези отклонения в бъдеще. Много ни помага и фактът, че можем да проследим партиди от материали, защото не е възможно входящият контрол на материалите да обхване на 100% цяла една партида – материалите са в суров вид и има много скрити дефекти, които се откриват по време на производствения процес.

Как процедирате в такива случаи?

При такива случаи ни се налага да изолираме цяла партида от материали и тук на помощ отново идва Vector, защото в системата материалите се следят по партиди. Възможно е да се получи информация за минал период – да се проследи всяка партида, която е влязла в производствения процес, за кое конкретно изделие е била използвана и съответно, да я изолираме и да предотвратим последващи появи на отклонения заради нея. Това е много ключов момент – в състояние сме да проследим дадено отклонение във времето назад, да видим какви са пораженията и да предотвратим бъдещата им проява.

Лесно ли се реализира подобна детайлна проследимост на процеса?

По отношение на машиностроителни предприятия, както и там, където материалите и продуктите трудно могат да се идентифицират на всяка стъпка, проследимостта е доста сложен процес. Истинско проследяване имат единствено фирмите, при които типът производство позволява идентифициране на всяка стъпка от движението на продукта и на материала. Самите детайли разполагат с баркодове или са в специфични опаковки и могат да бъдат проследени и отразени на всяка стъпка. Когато обаче типът производство е свързан с много обработки, а детайлите не позволяват маркиране или опаковане, осигуряването на проследимост става по-трудно. С подходяща система обаче това е възможно и не е толкова сложно. Малко хора оценяват колко е важно това.  Именно такава детайлна проследимост платформата Vector осигурява в ХЕС.

Vector е организационна, информационна технология, базирана на SaaS софтуер, която пресъздава процесите в едно предприятие. Системата гарантира адаптивност, ефективност, унификация и комфорта на бизнеса, благодарение на което всяка компания може да постигне непрекъснато усъвършенстване на своите производствени и бизнес дейности.

Ако искате да научите повече подробности за „Вектор“ – информационното решение, създадено от Алвекта, не преставайте да следите микросайта на компанията в Инженерингова борса на Борса.bg.

 

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта, HES, canva.com

Сподели

Още от Индустрия 4.0