Сподели

Промяната на външния вид на продукт при последващо 3D принтиране не намалява риска от нарушение, ако той е защитен с патент

10 юни 2020 г.

 

 

През последните месеци 3D принтирането разбуни духовете, поставяйки някои въпроси както за интелектуалната собственост, така и за моралната гледна точка, имайки предвид условията на пандемия и недостига на медицински консумативи и оборудване. Със специалистите от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ продължаваме разговора си по темата, за да помогнем на всички, които работят в сферата или използват 3D технологии. В днешния материал ще разгледаме спецификите при патенти, полезни модели и промишлени дизайни, които засягат интелектуалната собственост и права.

„Според законодателството, притежателят на даден обект на интелектуална собственост има права върху това как той се използва и възпроизвежда. Съответно, притежателят може да осъди трети лица, които произвеждат неговия продукт (включително и чрез 3D принтиране), и по този начин те нарушават тези права. Обезщетенията за нарушение на интелектуална собственост, както и разходите за водене на съдебни дела, могат да са наистина „солени““, посочиха от патентното бюро.

Един продукт може да бъде защитен като интелектуална собственост чрез различни видове закрила. Патентите и полезните модели например, защитават иновативни решения и технологии, съдържащи се в даден продукт, докато промишленият дизайн защитава видимия външен вид на продукта или част от него. Така че, ако не искате да извършите нарушение срещу правопритежателя на даден продукт, вижте препоръките на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.

Ако желаете консултация или имате конкретни въпроси по темата към Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, можете да попълните въпросника ТУК.

 


Патенти и полезни модели

Патентът защитава изобретения – нови продукти и решения в областта на техниката, и дава право на притежателя на патента да упражнява монопол върху дадения продукт/технология в определена територия за защита за срок до 20 години. Полезният модел (ПМ) дава подобна защита за до 10 години.

Съответно, ако на територията на България има действащ патент или ПМ, 3D принтирането на продукта без разрешение от притежателя би било нарушение, за което притежателят може да Ви осъди. По свое усмотрение, притежателят на патента може да реши и да не завежда дело, както в крайна сметка се случи в ситуацията с италианските доброволци, за която споменахме в предишния материал по темата.

„Важно е да се разбере, че когато продуктът е защитен с патент или ПМ, промяната на външния му вид е малко вероятно да намали риска от нарушение, тъй като закрилата е върху технологията и функцията на продукта, а не върху неговият външен вид“, обясниха експертите от патентното бюро.

Как да намалите риска от нарушаване на патент или ПМ?

 - Като произвеждате продукт, който не е патентован на територията на България, или чиято патентна закрила в България е изтекла. Това може да се провери в регистрите на Българското Патентно Ведомство и Европейското Патентно Ведомство;

 - Като получите разрешение от притежателя на патента или ПМ;

 - Като произвеждате свой собствен продукт, за когото сте проверили, че не нарушава чужди права;

 - Ако след консултация с експерт сте на мнение, че патентът или ПМ е регистриран неправомерно, бихте могли да започнете производството на дадения продукт. „Ако Ви съдят, като защитна тактика бихте могли да подадете искане за заличаване/обявяване на недействителност на регистрацията. Това обаче е дълъг и потенциално скъп процес и затова трябва рискът да бъде преценен много внимателно“, съветват от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.

Промишлен дизайн

Промишленият дизайн е право, което защитава видимия външен вид на продукт или на част от него. Това биха могли да бъдат формата, линиите, рисунък, цветово съчетание или комбинация от тях. Когато един продукт е защитен с промишлен дизайн, собственикът на дизайна има право да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или използват в търговската си дейност продукта с този дизайн.

На територията на България действат регистрираните български и европейски дизайни с период на закрила до 25 години, както и по-рядко срещаните нерегистрирани европейски дизайни, с период на закрила само до 3 години от първото показване на продукта.

Как да намалите риска от нарушаване на промишлен дизайн?

 - Като произвеждате продукт с разрешението на правопритежателя;

 - Като произвеждате продукт, който не е защитен като дизайн на територията на България, или чиято закрила е изтекла. Има български и европейски регистър на дизайните, а отделно, ако продуктът е бил показан на обществеността преди повече от три години, няма нужда от притеснение за нерегистриран дизайн;

 - Като произвеждате свой собствен продукт, за когото сте проверили, че не нарушава чужди права.

 - Някои продукти и компоненти не подлежат на закрила от дизайн. Понеже дизайнът защитава външния вид, то не подлежат на защита продукти, чиито дизайн произлиза единствено от техническата функция на продукта, или от необходимостта продуктът да се свърже с друг продукт, за да може да изпълнява функциите си. Такива части биха могли да се принтират без проблеми, стига да не са защитени от друг вид обект на интелектуална собственост;

 - Ако все пак има действащ дизайн на територията на България, продуктът може да бъде променен по начин, по който новият продукт да не е еднакъв или твърде подобен на оригиналния. „Не забравяйте, че дизайнът защитава външния вид, а не функцията на продукта. Ако може да се постигне същата функция с друг външен вид, няма да бъде нарушен промишленият дизайн на оригиналния продукт, а и потенциално би могъл да се регистрира и нов дизайн от самия 3D производител“, подчертават специалистите;

 - Възможно е някои дизайни да са регистрирани неправомерно и да подлежат на заличаване. Както при патентите, това е сравнително дълъг и сложен процес, но би могъл да се използва като защита, ако притежател на дизайн се опита да Ви осъди за нарушение. Отново, в такива случаи, рисковете трябва да бъдат преценени внимателно.

В следващия материал от поредицата от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ще коментират подробности около авторското право и търговските марки в контекста на 3D принтирането.


Информация за патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, бихте могли да намерите в микросайта на компанията в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: pixabay.com, pexels.com

Сподели

Още от 3D технологии / IoT